Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se
ERIK-OLSSVEDENS NATURRESERVAT

bombmurklakompErik-Olssveden ligger vid Ljusnans norra strand nära Färila. Naturreservatet består av en barrskogsnyckelbiotop med hög och jämn fuktighet. Det finns gamla grova granar, inslag av gamla aspar och död ved i form av lågor (liggande döda träd), torrträd och högstubbar.

I området växer den rödlistade svampen bombmurkla. Där finns även lunglav och ullticka samt signalarter som skinnlav och stuplav.

En stig går genom reservatet. Stigen som i början är en gammal skogsbilväg, startar redan vid Skolskogen som ligger strax sydväst om elljusspåret.
                                                                Bombmurklor
Vägbeskrivning

Du hittar till naturreservatet genom att ta dig till skolskogen. Sväng till vänster strax efter den stor gården Gråa. Gråa ligger vid vägen mellan Färila och Föne några hundra meter från bron över Ljusnan. När du passerat fälten på vänster sida om vägen ligger skolskogen på vägens vänstra sida och elljusspåret på högra. Där finns också en skylt med reservatsnamnet. Efter 1,5 kilometers promenad når du reservatet som bildades 2011.ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray