Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se
STADGAR


Fastställda av sockenstämman 2008-03-29

Organisationen FärilaRådet är en ideell förening som utgör ett nätverk för Färila sockens samlade invånare, föreningsliv och näringsliv. Organisationens firma är: FärilaRådets Orgnr. 802440-9651. FärilaRådet kan samarbeta med andra organisationer med liknande målsättning och som kan vara behjälpliga  med fullföljandet av Ändamålsparagrafen, § 1.

§.1. Ändamål
  • FärilaRådets huvudsakliga uppgift är att ta till vara på bygdens olika intressen samt samordna dessa.
  • FärilaRådet skall etablera och förmedla kontakter mellan föreningar, företag, skola, politiker och myndigheter.   
  • FärilaRådet skall främja en positiv utveckling av bygden.
  • FärilaRådet skall samverka i och bilda nätverk.
  • FärilaRådet är partipolitiskt och religiöst obundet.              
§.2. Sockenstämma
FärilaRådets högsta organ är sockenstämman. Ordinarie sockenstämma skall hållas före april månads utgång. Höststämma kan hållas före november månads utgång om FärilaRådet finner att aktuella frågor finns att behandla. Extra sockenstämma kan hållas om en för Färilabygden viktig fråga skall behandlas. Extra sockenstämma skall hållas om 100 mantalsskrivna invånare över 12 år inom Färila socken så kräver. Detta skall dokumenteras genom namninsamling innehållande namn, adress och födelsedata. Vid ordinarie sockenstämma skall följande frågor behandlas

1.   Val av ordförande för stämman.
2.   Val av sekreterare för stämman
3.   Upprättande av röstlängd över närvarande
4.   Val av två justeringspersoner
5.   Fråga om stämman utlysts stadgeenligt
6.   Godkännande av dagordning.
7.   FärilaRådets redovisning av sin verksamhet.
8.   Kassörens årsredovisning
9.   Revisorernas berättelse
10. Frågeställning med anledning av resultat och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut i anledning av vinst eller förlust
13. Beslut om antal ledamöter i FärilaRådet
14. Val av styrelseordförande
15. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
16. Motioner
17. Val av valberedning
18. Övriga frågor

FärilaRådet kallar till sockenstämma genom annons i lokaltidningen och på hemsidan. Kallelse till sockenstämman skall utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra sockenstämma. Motioner skall vara inlämnade skriftligen till styrelsen under februari månad.

§.3. FärilaRådet
FärilaRådets styrelse väljs på sockenstämman. FärilaRådet skall arbeta utifrån ändamålsparagrafen, § 1 FärilaRådet föreslår verksamhetsinriktning med stöd av sockenstämman.

§.4. Styrelse i FärilaRådet
Styrelsen skall bestå av minst 7 ordinarie ledamöter och minst 3 ersättare, vilka väljs på två år, växelvis där halva styrelsen väljs vart annat år.
Styrelsen väljs av sockenstämman.
Styrelsens ordförande väljs av sockenstämman.   
Styrelsen kan komma att adjungera utomstående ledamöter som kan förväntas bidra till fullföljandet av ändamålsparagrafen, § 1.
Styrelsen är beslutför när minst hälften är närvarande.
Styrelsen skall bestå av ledamöter som kan anses representera föreningsliv, näringsliv och skola i Färilabygden samt leva upp till ändamålsparagrafen, § 1.

§.5. Revisorer
På sockenstämman väljs en revisor och en ersättare, som har att granska styrelsens förvaltning och organisationens räkenskaper.

§.6. Firmatecknare
Organisationens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig. Vid transaktioner över 10 000 kr, krävs båda i förening.

§.7. Valberedning
På sockenstämman väljs en valberedningen om 3 personer på 1-3 år. Avgående ledamot är sammankallande. Valberedningen har till uppgift att föreslå ledamöter och ordförande till styrelsen.

§.8. Räkenskapsår
Organisationens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till revisorerna senast 1 mars.

§.9. Upplösning
Vid organisationens upplösning skall kvarvarande tillgångar användas till ändamål förenligt med FärilaRådets stadgar och som sockenstämman beslutar.

§.10. Stadgeändring
Ändring av stadgar kan ske efter beslut av två på varandra följande sockenstämmor, varav en ordinarie sockenstämma.   

§.11. Rösträtt, mm.
Mantalsskrivna invånare över 12 år, föreningar och företag inom Färila socken har förslags-, yttrande- och rösträtt på sockenstämman. Varje mantalsskriven, förening och företag har en rösträtt. Föreningar och företag måste kunna visa upp att man har styrelsens/ägarens godkänande att representera dessa vid rösträkning.

§.12. Avgift
FärilaRådet kan vädja om en frivillig rekommenderad stödavgift från områdets innevånare, företag och föreningar.


ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray