Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se

PROTOKOLL
 

Här presenteras protokoll från FärilaRådets årstämmor.
Från och med 2017 publiceras de med en PDF-fil, klicka på aktuellt protokoll för att ladda ner.

2017

Sockenstämman 2017 protokoll.pdf2016

Protokoll från Färila sockens sockenstämma 5 april 2016 i Föreningarnas hus i Färila

1.     Öppnande av sockenstämman
-        Ordförande Viveka Ståbi öppnar sockenstämman

2.     Val av stämmoordförande
-        Stämman väljer Björn Brink till ordförande för stämman
Sockenstämmans ordförande Björn Brink tackar för förtroendet

3.     Val av sekreterare
-        Stämman väljer Roy Nilsson till sekreterare för stämman

4.     Upprättande av röstlängd för stämman
-        Röstlängd har upprättats och godkänns av stämman samt bifogas detta protokoll.

5.     Val av två justerare
-        Harry Högberg och Marcus Persson väljs att justera stämmoprotokollet

6.     Fråga om stämman utlysts stadgeenligt
-        Stämman anser sig vara kallad enligt stadgarna

7.     Godkännande av dagordning
-        Den föreslagna dagordningen godkänns.

8.     a. Redovisning av FärilaRådets verksamhet april 2015 - mars 2016
-        Viveka Ståbi föredrar FärilaRådets verksamhetsberättelse för april 2015-mars 2016
-        Verksamhetsberättelsen godkänns, bifogas protokollet och läggs till handlingarna

8.    b. Redovisning av FärilaRådets Verksamhetsplan 2016-2017
-        Viveka Ståbi föredrar FärilaRådets Verksamhetsplan 2016-2017
-        Verksamhetsplanen godkänns, bifogas protokollet och läggs till handlingar                         

9.     Styrelsens årsredovisning
-        Pia Danhard, FärilaRådets kassör, föredrar FärilaRådets resultat och balansräkning
-        Resultat och balansräkning godkänns, bifogas protokollet och läggs till handlingarna

10.  Revisorernas berättelse
-        Ordföranden föredrar revisorernas berättelse
-        Revisionsberättelsen anger god ordning och läggs till handlingarna

11.  Frågeställning med anledning av resultat- och balansräkning
-        Stämman fastställer årets resultat till 30 863 kronor. 

12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
-        Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

13.  Beslut i anledning av vinst eller förlust
-        Utgående balans på 108721kr fastställs.
-        Årets resultat förs över i ny räkning.

14.  Beslut om antal ledamöter i FärilaRådets styrelse
-        Stämman beslutar att styrelsens antal skall vara oförändrat ordförande samt sex ledamöter och tre ersättare

15.  Val av styrelseordförande
-        Stämman väljer Magnus Johansson som ordförande under ett år.

16.  Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
-        Till ledamöter på två år väljs Pia Danhard, Bo Jörneblad och Sara Lögdahl-Staffansdotter
-        Till ledamot i ett år väljs Viveka Ståbi
-        Ledamöterna Roy Nilsson och Yvonne Spring har ett år kvar av mandattiden.
-        Till ersättare på ett år väljs Nina Springh, Jonas Söderlund och Johan Sjölund.

17.  Motioner
-        Inga motioner har inkommit

18.  Val av valberedning och revisorer
-        Till valberedningen väljs Elving Larsson på tre år
-        Inga Olsson kvarstår ytterligare 2 år
-        Leif Johansson kvarstår ytterligare ett år, sammankallande.
-        Till revisor väljs Ulla Grönstedt på två år och Margareta Oscarsson kvarstår ett år.

19.  Övriga frågor
-        Inga övriga frågor.

20.  Sockenstämman avslutas
-        Björn Brink tackar de närvarande och avslutar årets sockenstämma

Björn Brink. Ordförande                                                                          
Roy Nilsson Sekreterare
Harry Högberg. Justerare                                                                       
Marcus Persson. Justerare2015

Protokoll från Färila sockens sockenstämma 28 mars 2015 i Föreningarnas Hus i Färila

1. Öppnande av sockenstämman
- Ordförande Marcus Persson öppnar sockenstämman

2. Val av ordförande
- Stämman väljer Björn Brink till ordförande för stämman.

Sockenstämmans ordförande Björn brink tackar för förtroendet och övertar förhandlingarna.

3. Val av sekreterare
- Stämman väljer Roy Nilsson till sekreterare för stämman.

4. Upprättande av röstlängd för stämman
- Röstlängd har upprättats och godkänns av stämman samt bifogas detta protokoll.

5. Val av två justerare
- Harry Högberg och Ann-Louise Jansson väljs att justera stämmoprotokollet

6. Fråga om stämman utlysts stadgeenligt
- Stämman anser sig vara kallad enligt stadgarna.

7. Godkännande av dagordning
- Den föreslagna dagordningen godkänns.

8. Redovisning av FärilaRådets verksamhet april 2014 - mars 2015
- Marcus Persson föredrar FärilaRådets verksamhetsberättelse för april 2014 - mars 2015
- Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

9. Styrelsens årsredovisning
- Pia Danhard, FärilaRådets kassör, föredrar FärilaRådets resultat och balansräkning
- Resultat och balansräkning godkänns och läggs till handlingarna.

10. Revisorernas berättelse
- Helena Olovsdotter Haglund föredrar revisorernas berättelse.
- Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

11. Frågeställning med anledning av resultat- och balansräkning
- Stämman fastställer årets resultat till 44998 kronor.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret .

13. Beslut i anledning av vinst eller förlust
- Utgående balansräkningen fastställs till 77.858 kronor.
- Årets resultat förs över i ny räkning.

14. Beslut om antal ledamöter i FärilaRådets styrelse
- Stämman beslutar att styrelsens antal skall vara oförändrat ordförande samt sex ledamöter och tre ersättare.

15. Val av styrelseordförande
- Stämman väljer Viveka Ståbi som ordförande under ett år.

16. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
- Till ledamöter på två år väljs Roy Nilsson, Magnus Johansson och Yvonne Spring.
- Till ledamot i ett år väljs Bo Jörneblad.
- Ledamöterna Nina Springh och Pia Danhardf har ett år kvar av mandattiden.
- Till ersättare på ett år väljs Mattias Lundberg och Jonas Söderlund. Efter öppnande av valproceduren utses slutligen Daniel Åkerman som tredje ersättare.

17. Motioner - Inga motioner har inkommit.

18. Val av valberedning och revisorer
- Till valberedningen omväljs Lars Persson på ett år och är sammankallande i valberedningen.
- Inga Olsson kvarstår ytterligare 2 år.
- Leif Johansson kvarstår ytterligare ett år.
- Till revisor väljs Margareta Oscarsson på två år och Ulla Grönstedt kvarstår ett år.

19. Övriga frågor
- Stämman anser, efter diskussion, att en nybyggnad av boulebana ska drivas av pensionärsföreningarna i Färila. Byggandet stöds av FärilaRådet som kommer att hjälpa till med kontakter och ansökan. Flera lämpliga platser utanför Färebyparken nämns. De drivande pensionärsföreningarna diskuterar framöver och enas om ett förslag. Övrig information och diskussion sker efter Sockenstämman.

20. Sockenstämman avslutas
- Björn Brink tackar de närvarande och avslutar årets sockenstämma.
- Ordförande Viveka Ståbi hälsar styrelsen välkommen till ett nytt verksamhetsår.


Björn Brink, Ordförande.
Roy Nilsson, Sekreterare.
Harry Högberg, Justerare.
Ann-Louise Jansson, Justerare. 
2014

Protokoll från Färila sockens sockenstämma 15 mars 2014 i revylokalen Färila

1.     Öppnande av sockenstämman
-        Vice Ordförande Viveka Ståbi öppnar sockenstämman

2.     Val av ordförande
-        Stämman väljer Björn Brink till ordförande för stämman

Sockenstämmans ordförande Björn brink tackar för förtroendet och övertar förhandlingarna

3.     Val av sekreterare
-        Stämman väljer Roy Nilsson till sekreterare för stämman

4.     Upprättande av röstlängd för stämman
-        Röstlängd har upprättats och godkänns av stämman samt bifogas detta protokoll.

5.     Val av två justerare
-        Harry Högberg och Peter Danhard väljs att justera stämmoprotokollet

6.     Fråga om stämman utlysts stadgeenligt
-        Stämman anser sig vara kallad enligt stadgarna

7.     Godkännande av dagordning
-        Den föreslagna dagordningen godkänns.

8.     Redovisning av FärilaRådets verksamhet april 2013 - mars 2014
-        Roy Nilsson föredrar FärilaRådets verksamhetsberättelse för april 2013-mars 2014
-        Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna

9.     Styrelsens årsredovisning
-        Pia Danhard, FärilaRådets kassör, föredrar FärilaRådets resultat och balansräkning
-        Resultat och balansräkning godkänns och läggs till handlingarna

10.  Revisorernas berättelse
-        Ordföranden föredrar revisorernas berättelse
-        Revisionsberättelsen läggs till handlingarna

11.  Frågeställning med anledning av resultat- och balansräkning
-        Stämman fastställer årets resultat till - 4791 kronor.  

12.  Fråga om ansvarfrihet för styrelsen
-        Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

13.  Beslut i anledning av vinst eller förlust
-        Utgående balansräkningen fastställs till 32.860 kronor
-        Årets resultat förs över i ny räkning.


14.  Beslut om antal ledamöter i FärilaRådets styrelse
-        Stämman beslutar att styrelsens antal skall vara oförändrat ordförande samt sex ledamöter och tre ersättare

15.  Val av styrelseordförande
-        Stämman väljer Marcus Persson som ordförande under ett år.

16.  Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
-        Till ledamöter på två år väljs Viveka Ståbi, Pia Danhard och Nina Springh
-        Ledamöterna Roy Nilsson och Helena Olofsdotter Haglund har ett år kvar av mandattiden.
-        Vid fyllnadsval efter Lasse Sjögren, som avsagt sig sin plats, väljs Kerstin Elverstig på ett år
-        Till ersättare på ett år väljs Magnus Johansson, Mattias Ån och Staffan Olsson.

17.  Motioner
-        Inga motioner har inkommit

18.  Val av valberedning och revisorer
-        Till valberedningen omväljs Inga Olsson på tre år
-        Leif Johansson kvarstår ytterligare två år
-        Lars Persson kvarstår ytterligare ett år och är sammankallande i valberedningen
-         Till revisor väljs Ulla Grönstedt på två år och Margareta Oscarsson kvarstår ett år.

19.  Övriga frågor
-        Den efterföljande informations och diskussionsstunden behandlar bland mycket annat förslag för att förbättra uppslutning kring sockenstämman: ändrad tidpunkt, lockande frågor/aktiviteter kombinerad med fest för Färilabor mm. Diskussionen var också intensiv runt utsmyckning/upprensning av genomfarten, försäljning av Föreningarnas hus, integrering av nyanlända och förslaget om placering av Färilas högstadium i Ljusdal.

20.  Sockenstämman avslutas
-        Björn Brink tackar de närvarande och avslutar årets sockenstämma
-        Vice ordförande Viveka Ståbi hälsar styrelsen välkommen till ett nytt verksamhetsår.


Björn Brink, Ordförande.
Roy Nilsson, Sekreterare.
Harry ögberg, Justerare.
Peter Danhard, Justerare.2013
Protokoll från Färila sockens sockenstämma 16 mars 2013 i revylokalen Färila


1.Öppnande av sockenstämman
-          Ordförande Marcus Persson öppnar sockenstämman

2.Val av ordförande
-          Stämman väljer Björn Brink till ordförande för stämman

Sockenstämman ordförande Björn brink tackar för förtroendet och övertar förhandlingarna

3.Val av sekreterare
-          Stämman väljer Roy Nilsson till sekreterare för stämman

4.Upprättande av röstlängd för stämman
-          Röstlängd har upprättats och godkänns av stämman samt bifogas detta protokoll.

5.Val av två justerare
-        Harry Högberg och Stefan Mårdberg väljs att justera stämmoprotokollet

-         
6.Fråga om stämman utlysts stadgeenligt

-          Stämman anser sig vara kallad enligt stadgarna

7.Godkännande av dagordning
-          Den föreslagna dagordningen godkänns.

8.Redovisning av FärilaRådets verksamhet april 2012 - mars 2013
-          Marcus Persson föredrar FärilaRådets verksamhetsberättelse för april 2012-mars 2013
-          Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna

9.Styrelsens årsredovisning
-          Styrelsen och Harry Högberg (kassör Pia Danhard sjuk) föredrar FärilaRådets resultat och balansräkning
-          Resultat och balansräkning godkänns och läggs till handlingarna

10.Revisorernas berättelse
-          Ordföranden föredrar revisorernas berättelse
-          Revisionsberättelsen läggs till handlingarna

11.Frågeställning med anledning av resultat- och balansräkning
-          Stämman fastställer årets resultat till - 101089 kronor. Det svaga resultatet är delvis en följd av stormen Dagmars härjningar, samt att utestående fordringar på 31000 kronor inte redovisats. Årets resultat diskuteras efter stämman

12.Fråga om ansvarfrihet för styrelsen
-          Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

13.Beslut i anledning av vinst eller förlust
-          Utgående balansräkningen fastställs till 37651 kronor
-          Stämman beslutar att diskutera årets resultat utförligt efter stämman
-          Årets resultat förs över i ny räkning.

14.Beslut om antal ledamöter i FärilaRådets styrelse
-          Stämman beslutar att styrelsens antal skall vara oförändrat ordförande samt sex ledamöter och tre ersättare

15.Val av styrelseordförande
-          Stämman väljer Marcus Persson som ordförande under ett år.

16.Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
-          Till ledamöter på två år väljs Roy Nilsson, Helena Olofsdotter Haglund och Lasse Sjögren
-          Ledamöterna Viveka Ståbi, Margareta Andersson och Pia Danhard har ett år kvar av mandattiden.
-          Till ersättare på ett år väljs Stellan Fagrell, Nina Springh och Michael Henriksson

17.Motioner
-          Inga motioner har inkommit

18.Val av valberedning och revisorer
-          Till valberedningen väljs Leif Johansson på tre år
-          Inga Olsson kvarstår ytterligare ett år
-          Lars Persson kvarstår ytterligare två år och är sammankallande i valberedningen
-          Till revisor väljs Margareta Oscarsson på två år och Ulla Grönstedt kvarstår ett år.

19.Övriga frågor
-          Påpekas att den ekonomiska redovisningen ska vara en bruttoredovisning (ej netto) för att tydliggöra inkomster och utgifter, samt att utestående fordringar skall redovisas.
-          Diskuteras ansökningar från Sveg-Laforsens regleringsfond.
-          Den efterföljande informations och diskussionsstunden behandlar bland mycket annat olika förslag för att förbättra ekonomin.

20.Sockenstämman avslutas
-          Björn Brink tackar de närvarande och avslutar årets sockenstämma
-          Ordförande Marcus Persson hälsar den styrelsen välkommen till ett nytt verksamhetsår.


Björn Brink, Ordförande.
Roy Nilsson, Sekreterare.
Harry Högberg, Justerare.
Stefan Mårdberg, Justerare.


2012

Protokoll från Färila sockens sockenstämma 24 mars 2012 i revylokalen Färila

1.Öppnande av sockenstämman
-          Ordförande Marcus Persson öppnar sockenstämman

2.Val av ordförande
-          Stämman väljer Björn Brink till ordförande för stämman

Sockenstämman ordförande Björn brink tackar för förtroendet och övertar förhandlingarna

3.Val av sekreterare
-          Stämman väljer Roy Nilsson till sekreterare för stämman

4.Upprättande av röstlängd för stämman
-          Röstlängd har upprättats och godkänns av stämman samt bifogas detta protokoll.

5.Val av två justerare
-          Magnus Johansson och Anders Öhlén väljs att justera stämmoprotokollet

6.Fråga om stämman utlysts stadgeenligt
-          Stämman anser sig vara kallad enligt stadgarna

7.Godkännande av dagordning
-          Den föreslagna dagordningen godkänns.

8.Redovisning av FärilaRådets verksamhet april 2011 - mars 2012

-          Marcus Persson föredrar FärilaRådets verksamhetsberättelse för april 2011-mars 2012
-          Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna

9.Styrelsens årsredovisning
-          Harry Högberg föredrar FärilaRådets resultat och balansräkning
-          Resultat och balansräkning godkänns och läggs till handlingarna

10.Revisorernas berättelse
-          Ordföranden föredrar revisorernas berättelse
-          Revisionsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna

11.Frågeställning med anledning av resultat- och balansräkning
-          Stämman fastställer årets resultat till 76579 kronor

12.Fråga om ansvarfrihet för styrelsen
-          Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

13.Beslut i anledning av vinst eller förlust
-          Stämman beslutar att årets vinst skall föras till kapital
-          Balansräkningen omsluter härmed 138740 kronor

14.Beslut om antal ledamöter i FärilaRådets styrelse
-          Stämman beslutar att styrelsens antal skall vara oförändrat ordförande samt sex ledamöter och tre ersättare

15.Val av styrelseordförande
-          Stämman väljer Marcus Persson som ordförande under ett år.

16.Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
-          Till ledamöter på två år väljs Viveka Ståbi, Margareta Andersson och Pia Danhard
-          Ledamöterna Helena Olofsdotter Haglund, Marco Hassoldt och Roy Nilsson har ett år kvar av mandattiden.
-          Till ersättare på ett år väljs Stellan Fagrell, Lasse Sjögren och Tom Stålberg

17.Motioner
-          Inga motioner har inkommit

18.Val av valberedning och revisorer
-          Till valberedningen väljs Lars Persson på tre år
-          Anders Östberg kvarstår ytterligare ett år
-          Inga Olsson kvarstår ytterligare två år och är sammankallande i valberedningen
-          Till revisor väljs Ulla Grönstedt på två år och Margareta Oscarsson kvarstår ett år.

19.Övriga frågor
-          Under övriga frågor lyfts nedläggningen av affären i Korskrogen. FärilaRådets ordförande lovar att FärilaRådet   (hädanefter FR) ska delta i arbetet att rädda affären. Tiden är knapp.
-          Skräpkorgar i Färila efterlyses. FR inbjuder alla att delta i den årliga städdagen.
-          Hundexkrementer upplevs som ett besvärligt problem. FR ska undersöka vilka kampanjmöjligheter som kan finnas framöver.
-          Hur kan Fjällturisterna fås att stanna och lägga märke till Färila? FR mottar alla idéer.
-          Vindkraftsmedel diskuteras. Fördelning av medlen kräver noggrann behandling.
-          Simhallens 40 år 28/4. Firande med aktiviteter hela dagen och stor fest på kvällen.

20.Sockenstämman avslutas
-          Björn Brink tackar de närvarande och avslutar årets sockenstämma
-          Ordförande Marcus Persson tackar avgående styrelsemedlemmar Harry Högberg och Rolf Olsson samt hälsar den nya styrelsen välkommen till ett nytt verksamhetsår.


Björn Brink, Ordförande.
Roy Nilsson, Sekreterare.
Magnus Johansson, Justerare.
Anders Öhlén, Justerare.
            ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray